تلفن دفتر : 32289071
نمابر : 32288301


سوابق شغلی :
- رئیس سازمان عمران و بازآفرینی شهرداری شیراز
-مجری خط 3 متروی شیراز