ارتقاء کیفیت زندگی در محیط شهری

زیبا سازی شهری در یک سال اخیر در شهرداری منطقه سه به ابتدای لیست اقدامات شهری تغییر مکان پیدا کرده است. با نگاهی اجمالی به محیط پیرامونی می توان به نقش شهرداری منطقه سه در زنده شدن هویت سیمای بصری اذعان داشت.
ارتباطات و امور فرهنگی شهرداری منطقه سه

منبع : شهرداری منطقه سه شیراز
تعداد بازدیدها : ۶۷
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است