نهضت آسفالت سال ۱۳۹۹

                                                   عملیات اجرایی آسفالت از مورخه 99/01/01 تا 99/12/30 منطقه سه                                                          
ردیف نام معبر  مساحت اجرا شده نوع عملیات  پیمانکار  تاریخ قرارداد
1 کانال روبه روی آرامگاه سعدی  175 لکه گیری روی ترانشه آلتین داش شیراز 99/04/07
2  خیابان طهماسبی 316 لکه گیری روی ترانشه آلتین داش شیراز 99/04/07
3 خیابان امام مهدی(عج) 5350 روکش آسفالت مختصات راه آسیا 99/03/25
4 شهید محمدیان فرد 5150 روکش آسفالت مختصات راه آسیا 99/03/25
5 خیابان سفر 14200 روکش مختصات راه آسیا 99/03/25
6 کوچه 6 کاراندیش 779 روکش یکان راه شیراز 98/11/10
7 کوچه 1 کار اندیش 465 روکش یکان راه شیراز 98/11/10
8 کوچه 3 کار اندیش 743 روکش یکان راه شیراز 98/11/10
9 کوچه4 استاد شهریار 1872 روکش یکان راه شیراز 98/11/10
10 کوچه2 استاد شهریار 1895 روکش یکان راه شیراز 98/11/10
11 خیابان کدخدایی 730 روکش-تراش و ترمیم آلتین داش شیراز 99/04/07
12 خیابان شهید طهماسبی 12000 روکش مختصات راه آسیا 99/03/25
13 کوچه 4 خیابان  سفر 1200 روکش آسفالت دنا راه زاگرس 99/04/08
14 فرعیهای کوچه 2 خیابان محمدیان کوچه های 2/2و2/4و2/3و2/5و2/7 1500 روکش آسفالت دنا راه زاگرس 99/04/08
15 کوچه 6 شاهیجان 2200 تخریب و زیرسازی و روکش آسفالت آلتین داش شیراز 99/04/07
16 خیابان کدخدایی و تمام فرع عای آن 9500 زیرسازی و لکه گیری آلتین داش شیراز 99/04/07
17 روکش آسفالت روی لوله گذاری بلوار تلاش شرقی 2500 روکش آسفالت آلتین داش شیراز 99/04/07
18 کوچه 34 بلوار هفت تنان 450 لکه گیری و روکش  آلتین داش شیراز 99/04/07
19 روکش آسفالت روی کانال سعدی 600 لکه گیری و روکش  آلتین داش شیراز 99/04/07
20 میدان حر تا چهارراه هجرت 5000 تراش و روکش  مختصات راه آسیا 99/03/25
21 از چهارراه هجرت تا پل امام علی(ع) 6200 تراش و روکش  مختصات راه آسیا 99/03/25
22 از پل علی بن حمزه(ع) تا پل امام علی(ع) 9300 تراش و روکش  مختصات راه آسیا 99/03/25
23 روکش آسفالت روی لوله گذاری بلوار گلستان 420  روکش  آلتین داش شیراز 99/04/07
24 خیابان صوراصرافیل کوچه 11 210  روکش  آلتین داش شیراز 99/04/07
25 انتهای کوچه 6 بلوار نیستان 1300  روکش  یکان راه شیراز 98/10/11
26 کوچه 2 خیابان استاد شهریار 3000  روکش  یکان راه شیراز 98/10/11
27 کوچه 2 خیابان امام مهدی (عج) 1800  روکش  یکان راه شیراز 98/10/11
28 خیابان ذکاءالملک کوچه 8 130  روکش  آلتین داش شیراز 99/04/07
29 بلوار نصر حدفاصل میدان کلبه تا پل شهیدان ترابی(باند جنوبی) 25000 روکش آسفالت سازمان عمران _
30 بلوار گلستان کوچه 8 800 روکش یکان راه شیراز 98/10/11
31 بلوار هجرت کوچه 1 1200 روکش یکان راه شیراز 98/10/11
32 بلوار سلمان فارسی باند غربی 45000 روکش لاچین راه فارس _
33 خیابان صور اسرافیل کوچه 2 5000 روکش دنا راه زاگرس 99/04/08
34 بلوار نصر غربی (باند شمالی) 18000 روکش سازمان عمران _
35 بلوار پارسیان جنوبی 45000 روکش دنا راه زاگرس 99/04/08
36 بلوار پارسیان جنوبی کوچه 16 150 لکه گیری و روکش آلتین داش شیراز 99/04/07
37 بلوار پارسیان جنوبی کوچه 6 370 لکه گیری و روکش آلتین داش شیراز 99/04/07
38 بلوار تلاش شرقی کوچه1/2 30 لکه گیری و روکش آلتین داش شیراز 99/04/07
39 زیرگذر جنوبی علی بن حمزه(ع)(پل هجرت تا پل امام علی (ع)) 14000 لکه گیری و روکش سازمان عمران _
40 اطراف میدان کلبه 3500 روکش لاچین راه فارس _
41 اطراف میدان گلستان 2500 روکش لاچین راه فارس _
42 از میدان گلستان تا تقاطع غیر همسطح دلگشا 4000 روکش لاچین راه فارس _
43 بلوار آزادی از چهارراه حافظیه تا فلکه اطلسی 3000 روکش لاچین راه فارس _
44 کوچه 11 خیابان محمدیان فرد 1500 روکش آلتین داش شیراز 99/04/07
45 پل چپگرد دلگشا 700 روکش لاچین راه فارس _
46 کوچه 3 بلوار آزادی 2000 روکش آلتین داش شیراز 99/04/07
47 اطراف میدان قائم(اطلسی) 4500 روکش لاچین راه فارس _
48 خیابان حر 20000 روکش لاچین راه فارس _
49 بلوار نصر کوچه 32 700 روکش آلتین داش شیراز 99/04/07
50 بلوار مولوی کوچه 2 800 روکش آلتین داش شیراز 99/04/07
51 بلوار نارنجستان کوچه 88 2000 روکش آلتین داش شیراز 99/04/07
52 انشعابات ورودی به میدان قائم 3000 روکش لاچین راه فارس _
53 بلوار آزادی 5000 روکش لاچین راه فارس _
54 بلوار تلاش شرقی کوچه 5 و فرعیهای آن 35000 روکش دنا راه زاگرس 99/04/08
55 زیرگذر پل امام علی (ع) 500 لکه گیری آلتین داش شیراز 99/04/07
56 بلوار هفت تنان 26000 روکش لاچین راه فارس _
57 کوچه 59 بلوار مدرس 14000 روکش آلتین داش شیراز 99/04/07
58 پیاده رو چپگرد دلگشا 200 روکش دنا راه زاگرس 99/04/08
59 بلوار شهید وفایی(باند جنوبی) 10000 روکش مختصات راه آسیا 99/07/30
60 خیابان نیک نژاد(سرسره) 14000 روکش مختصات راه آسیا 99/07/30
61 خیابان شهید قربانی(پشت درمانگاه نادرکاظمی) 6000 روکش مختصات راه آسیا 99/07/30
62 بلوار شهید وفایی(باند شمالی) 14000 روکش مختصات راه آسیا 99/07/30
63 بلوار تلاش غربی 3000 لکه گیری دنا راه زاگرس 99/04/08
64 زیر گذر سلمان فارسی  1200 روکش شایان سازه گستران روماک 99/11/15
65 بلوار مولوی قبل از میدان مولوی 1300 تراش ترمیم سازمان عمران 99/11/15
66 بلوار مدرس کوچه 53 4000 روکش شایان سازه گستران روماک 99/11/15
67 روی لوله گذاری خیابان تختی 1500 لکه گیری شایان سازه گستران روماک 99/11/15
68 روی لوله گذاری خیابان صوراسرافیل 1600 لکه گیری شایان سازه گستران روماک 99/11/15
69 روی لوله گذاری بلوار هفت تنان 200 لکه گیری شایان سازه گستران روماک 99/11/15
70 بلوار چهل مقام کوچه 8 1200 روکش شایان سازه گستران روماک 99/11/15
71 خیابان عمادی کوچه 1 3000 روکش شایان سازه گستران روماک 99/11/15
72 شهرک رکن اباد - بلوار تلاش شرقی 16000 روکش دنا راه زاگرس 99/4/8
73 خیابان شهید معزی - پارکینگ پارک 550 آسفالت جدید دنا راه زاگرس 99/4/8
74 بلوار آزادی کوچه4/6 600 روکش شایان سازه گستران روماک 99/11/15
75 پیست دوچرخه سواری کوه نور 10000 آسفالت جدید قائد گستر پارس 99/10/23
76 وروردی پیست دوچرخه سواری کوه نور 5000 آسفالت جدید قائد گستر پارس 99/10/23
77 پارک محله ای زیبا شهر 1000 آسفالت جدید قائد گستر پارس 99/10/23
78 کوچه جنب مسجد صاحب الزمان 5000 آسفالت جدید قائد گستر پارس 99/10/23
79 بیست متری حاج عزت 500 آسفالت جدید قائد گستر پارس 99/10/23
80 انتهای شهرک امام حسن ع 2000 آسفالت جدید قائد گستر پارس 99/10/23
  جمع کل 474085 مترمربع    
           

منبع : شهرداری منطقه سه شیراز
۲۰۸
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

سامانه ها
پیوندها
نشانی
خیابان ساحلی شرقی حد فاصل پل هجرت و پل علی ابن حمزه
مرکز تلفن : 322889811-32281449
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری شیراز می باشد

آخرین به روزرسانی پورتال: ۱۴۰۱/۰۷/۰۸