تماس با ما

لیست شماره تلفن داخلی پرسنل شهرداری منطقه 3
 
 
طبقه همکف طبقه اول طبقه دوم
امور اداری واحد املاک دفتر شهردار
آقای اصغر شهریاری 120 آقای نیک نام 280 آقای صفایی 300
------ 121 آقای  نعمت الهی 281 آقای پالیزدان 301
خانم دژآباد 122 آقای شایانی- ذاکر حقیقی 282 مشاور شهردار
دبیرخانه آقای بنام 283   302
خانم برزگر 123     واحد حراست
------- 124 واحد امورشهر آقای شفیعی 313
خانم ایوبی 125 آقای انصاری 270 واحد بازرسی
خانم جوانمردی 126 آقای فخرپور-رضا جوکار 271 آقای بحرانی 320
بایگانی آقای نعمت الهی 137 واحد رایانه
آقای  عطایی 114     آقای دشتی 330
واحد درآمد     آقای محمدی 331
آقای پور حسینی 150 واحد تأسیسات روابط عمومی
آقای بذرافشان 151 آقای بهمن  انصاری 260 آقای فراصت 340
 خانم هاشمی 152 آقای کاوه 261 خانم حیدری 341
آقای جوکار 153 معاون اجرایی    
آقای  ضمیر آزاد 154 آقای غلامی 250 زیباسازی
خانم کمالی 155 آقای عزیزی 251 خانمها نام آور- جاویدی- عدالت 342
خانم بردبار 156 واحد مالی طراحی شهری
آقای نظامی 157 آقای احمدی 240 آقای ظریفیان مهر 164
خانم نصیریانی 158 آقای فهندژ سعدی 241 ترافیک
خانم اوجی 127 آقای بزرگ زاده- جرک 242 آقایان کرونی- آرگو- پارسایی 277
واحد فنی ----- --- بانک
آقای رحیمی 140 آقای فرجی 244 بانک شهر 350
آقای مراد پور 141 آقای کریمی 245    
آقای حسینی 142 آقای رحمانیان 246    
آقای انصاری 143 خانم اسدی 247    
آقای هوشمند 144  شجاعی مهر 248    
آقای بازدار 145 آقای محبتی 249    
آقای فیروزی 146 واحد کمیسیون ماده صد    
خانم رجبی 147 خانم آزموده 230    
خانم لطفعلیان- آقای طالعی 148 آقای  اسماعیلی 231    
آقای فروزش 130 خانم جبهه 232    
خانم فرهاد پور 131 واحد عمران    
خانم فرودی 132 آقای بهی 220    
------- 133 آقای  نیک نژاد 221 فکس 32288301
خانم نماینده 134 آقای  جمشیدی- ناصری 222 کد پستی منطقه 7145617414
آقای  رفیعی 135 آقای شیعتی 223 خانه محله سعدی 37325679
خانم استخری 136 آقای بنداریان 224 انبار کاوه 37273706
آقای  رکنی 138 آقای  فوقی 225 تخلفات 32280855
خانم عدالت نیا 139 خانم نجمی 226 ناحیه سعدی 37323452
حفاظت فیزیکی 110 آقای شهریور 243 ناحیه اکبر آباد 32427995
مردمیار 111     فضای سبز 32284301
موتوری 112 واحد حقوقی بانک شهر 32287213
تلفنخانه 113 آقای  محسن محسنی 210 دفتر تعمیرات تلفن 32221075
آقای زاهدی 116 آقای –قاسمی- خانم حسینی 211    
 
 
 
 

منبع : منطقه سه
۴۲۱۸
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است