شاه شجاع

 
جلال الدین ابوالفوارس شاه شجاع فرزند امیر مظفرالدین از بزرگترین و شجاع ترین پادشاهان آل مظفر بوده که حافظ شیرازی در چندین شعر از وی سخن به میان آورده و مورد ستایش قرار داده است. شاه شجاع در علوم و معارف به درجه ای رسید که همواره فضلا و علما در مجلس او حاضر می شدند و بهره می بردند. به احتمال بسیار وی در مجلس استاد حافظ و جمعی از علمای زمان تحصیل علم و ادب کرده است.
 

منبع : منطقه سه
۴۳۷
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است